Stichting Strabrechttheater (SST): Publicatie in het kader van de ANBI-regeling

 

Kerngegevens organisatie

De naam volgens de Statuten luidt: Stichting Strabrechttheater.

In de uitingen naar buiten wordt gehanteerd: Kasteelconcerten Geldrop, georganiseerd door de Stichting Strabrechttheater. De Stichting Strabrechttheater werd opgericht op 5 juni 1981.

 

ANBI

Stichting Strabrechttheater heeft de culturele ANBI-status.

 

Inschrijving KvK

Kamer van Koophandelnummer: 41088936.

Fiscaal nummer: 54.76.847

 

Doelstelling

De stichting heeft tot doel culturele evenementen te organiseren en daardoor het theaterbezoek van de bevolking te stimuleren en al hetgeen hier rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Missie

De Stichting ziet het als haar missie om jaarlijks tenminste 8 maandelijkse klassieke kamermuziekconcerten van zo hoog mogelijk niveau voor een redelijke prijs te organiseren. Daarbij moet de continuïteit op lange termijn gewaarborgd worden door kwaliteit van de concerten, een publiektrekkende programmering, ter zake doende publiciteit, een geschikte ambiance en behoud van een kwalitatief uitstekende concertvleugel.

 

Adresgegevens

Statutaire zetel

Geldrop

Bezoekadres

Mierloseweg 1, GELDROP

Postadres

Kanhoeve 44

Postcode en plaats

6029 SC STERKSEL

Website

www.kasteelgeldrop.nl

Nummer Kamer van Koophandel

41088936

Fiscaal nummer

54.76.847

 

Bestuursleden

 

Voorzitter

Drs. Bram Lobbezoo

Secretaris

Ir. Rob Geilleit

Penningmeester

Drs. Aad Scheepers

Programmeur/Lid

Boudewijn van Noppen

Concertorganisatie/Lid

Jo Wouterse

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Postadres secretaris

Rob Geilleit

Kanhoeve 44

6029 SC STERKSEL

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De Stichting heeft als beleid om jaarlijks kostendekkend een 8-tal hoogwaardige kamermuziekconcerten te organiseren in Kasteel Geldrop. Daartoe worden musici gecontracteerd, die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, potentieel publiek geïnformeerd en worden de concerten door de Stichting georganiseerd.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Reeds vele jaren heeft de SST een 8-tal klassieke kamerconcerten georganiseerd in Kasteel Geldrop, waarbij gemiddeld meer dan 100 bezoekers aanwezig zijn. Er traden zowel solisten als ensembles op, met een afwisselend en kwalitatief hoogwaardig programma. Meer informatie vindt u op de website www.kasteelgeldrop.nl. Om de concerten onder de aandacht te brengen wordt geadverteerd, gepubliceerd in diverse regionale bladen en worden mailinglijsten aangelegd en onderhouden op basis waarvan vele geïnteresseerden periodiek worden geïnformeerd.

 

Een financiële verantwoording

De SST maakt jaarlijks een jaarverslag. Onderstaand treft een samenvatting aan van de Verlies- en Winstrekening.

 

 

 

Jaarrekening 2017

 

Algemeen

 

 

Resultaat, vermogen en voorzieningen:

Resultaat 2017

  -  €  613

 

Resultaat 2016

€   3.876

Eigen vermogen 2017

€   2.000

 

Eigen vermogen 2016

€   2.000

Vleugelfonds 2017

€ 108.665  

Vleugelfonds 2016

€   109.982

 


Balans per 31 december 2016

 

(na resultaat-bestemming)

31.12.2017

 

31.12.2016

   

31.12.2017

 

31.12.2016

 

 

 

   

 

 

 

               

Activa

     

Passiva

     
    €     €           €         €   

Vaste activa

36.785

35.860

 

Eigen vermogen

2.000

 

2.000

               

Vlottende activa

685

2.410

 

Voorzieningen

108.665

 

109.982

               

Liquide middelen

76.434

78.844

 

Kortl. Schulden

3.239

 

5.132

               
 

113.904

117.114

   

113.904

 

117.114

 

 

Resultatenrekening 2016

 

 

2017


 

2016


 

Ontvangsten

 

22.842

 

23.024

         

Activiteiten

14.321  

12.944

 

Afschrijvingen

1.214

 

1.000

 

Huisvestingkosten

3.170  

3.140

 

Verkoopkosten

3.210  

1.239

 

Algemene kosten

1.740

  1.200  
         

Totaal kosten

 

23.655

 

19.523

         

Resultaat

  - 813
 

3.501

         

Financiële baten en lasten

 

200

 

375

         

Resultaat boekjaar

 

- 613

 

3.876

         

 

Toelichting op de balans en resultatenrekening

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS

 

Vaste activa

Het in de stichting aangewende duurzame bedrijfsmiddel (Steinway-vleugel) wordt gewaardeerd op aanschaffingswaarde. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf de maand na datum van ingebruikname.

 

Vlottende activa/vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een voorziening van oninbaarheid.

 

Voorziening

De voorziening is bestemd voor de vervanging en het onderhoud van de Steinway-vleugel.

 

Tevens dient de Stichting, indien de concerten om wat voor reden dan ook verplaatst zouden worden naar een andere locatie, zorg te dragen voor de aanschaf van de vervangende vleugel voor het Kasteel van een gelijkwaardige kwaliteit als de Schimmel-vleugel die vóór aanschaf van de Steinway-vleugel eigendom was van de Stichting Het kasteel Geldrop.

 

Naast de reservering voor het onderhoud van de Steinway vleugel wordt een strak reserveringsbeleid gehanteerd, dat mede is afgestemd op de afschrijvingen van de huidige Steinway-vleugel.

 

RESULTAATBEPALING

 

Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde diensten (recettes en abonnementen), subsidies en overige baten en de kosten en andere lasten over het boekjaar.

 

Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd; uitgaven en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt en indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.

 

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële activa worden toegerekend door middel van vaste percentages van aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte levensduur. 

Terug

^ Naar boven